Agronom

”Agronomer är experter på hur mat blir till och vilka förutsättningar som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.”

”Agronomer har en tvärvetenskaplig kompetens med koppling till lantbruk och livsmedelsproduktion. De förstår villkoren för företagare och är tränade i att lösa problem”

Dessa två citat ovan kommer från Agronomuppropet, vars främsta syfte är att öka kännedomen om agronomyrket i samhället i stort. De fungerar också som en plattform där agronomer kan samlas och utbyta erfarenhet och inspireras av varandra. 

Alla agronomer utbildas på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Idag finns det fem inriktningar- ekonomi, husdjur, livsmedel, mark/växt och landsbygdsutveckling. Alla agronomutbildningarna har en gemensam kärna i landsbygden och jordbruket, men kanske allra mest i hållbarhet- oberoende om det gäller djurhållning, odling eller en levande landsbygd. 

Husdjursagronom eller agronom med inriktning mot husdjur, som jag ämnar att bli har sitt fokus på lantbrukets djur. Grundstommen i hela utbildningen är naturvetenskaplig, basen utgörs av ämnen så som fysiologi, anatomi, biologi och kemi. Med åren byggs kunskapen på med utfodring, avel, beteende, inhysning både generellt och djurslagsspecifikt. Utbildningen har sitt fokus på produktion, hur sker denna bäst från varje specifikt djurslag med hänsyn till hållbarhet och djurvälfärd.